Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, introducties, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van kandidaten door Mijn Sales Recruiter (hierna te noemen Mijn Sales Recruiter) voor de opdrachtgever.

Artikel 2 Opdrachten, introducties en plaatsingen

 1. Onder een opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan de opdracht van de opdrachtgever aan Mijn Sales Recruiter om een kandidaat te werven en te selecteren met het doel dat tussen deze kandidaat en de opdrachtgever een arbeidsrelatie tot stand komt. De opdrachtgever en Mijn Sales Recruiter stellen per opdracht een schriftelijke opdrachtbevestiging op.
 2. Een opdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of op het moment dat een der partijen de opdracht intrekt of opzegt.
 3. Er is sprake van een plaatsing op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met een door Mijn Sales Recruiter in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat.

Artikel 3 benodigde gegevens en verplichtingen van Mijn Sales Recruiter

De opdrachtgever verstrekt ten behoeve van een opdracht aan Mijn Sales Recruiter alle benodigde gegevens voor de werving en selectie. Mijn Sales Recruiter spant zich in om binnen twee maanden (of anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging) nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging heeft getekend en is ontvangen door Mijn Sales Recruiter naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens minimaal drie arbeidskrachten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

Artikel 4 Geheimhouding en vertrouwelijk

 1. Mijn Sales Recruiter verbind zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze vertrouwelijk van aard zijn.
 2. Gegevens van kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 5 Non-discriminatie

Elke arbeidskracht heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaam heden van Mijn Sales Recruiter, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- en of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.
 2. Mijn Sales Recruiter kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen (waaronder begrepen gevolgschade) als gevolg van handelen of nalaten van een door Mijn Sales Recruiter in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat met wie de opdrachtgever een arbeidsrelatie van welke aard dan ook is aangegaan.
 3. Mijn Sales Recruiter is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n) in de ruimste zin des woords, indien een door Mijn Sales Recruiter in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat besluit geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.
 4. Elke eventuele aansprakelijkheid van Mijn Sales Recruiter is beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de opdracht of introductie aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding. Het door Mijn Sales Recruiter in geval van aansprakelijkheid maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

Artikel 7 Vergoeding

 1. Voor iedere opdracht is de opdrachtgever een bemiddelingsvergoeding aan Mijn Sales Recruiter verschuldigd ter grootte van het in de opdrachtbevestiging of de introductiebrief vermelde nominale bedrag.
 2. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 3. De opdrachtgever is een deel van de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien Mijn Sales Recruiter er niet in is geslaagd een geschikte arbeidskracht te selecteren.

Artikel 8 Wijzigen van een opdracht

 1. Indien de opdrachtgever elementen uit een opdracht zodanig wijzigt dat er naar oordeel van Mijn Sales Recruiter sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een in het kader van de opdracht reeds aangeboden kandidaat is geaccepteerd of voordat de in artikel 3 genoemde termijn is verstreken, is Mijn Sales Recruiter gerechtigd de opdrachtgever €1 .000,- in rekening te brengen. Voorbeeld: De initiële zoekopdracht is voor de functie van Accountmanager. Na aanpassing betreft het een zoekopdracht voor de functie van Sales manager.

Artikel 9 Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Mijn Sales Recruiter te voldoen binnen 8 dagen na factuurdatum.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag.  Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
 3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 250, – per vordering), tenzij Mijn Sales Recruiter aantoonbaar meer kosten gemaakt heeft.

Artikel 10 Concurrentie en schadeloosstelling

 1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Mijn Sales Recruiter niet toegestaan om gedurende een jaar na het eindigen van een opdracht of gedurende een jaar na de introductie met een kandidaat welke door Mijn Sales Recruiter is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.
 2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Mijn Sales Recruiter verschuldigd van de in artikel 7 bedoelde bemiddelingsvergoeding.

Heeft u vragen? Bel 030.420.0010